Daňový bonus na zaplatené úroky od 2019

Daňový bonus na zaplatené úroky od 2019

Január 2019 je termín kedy sa prvýkrát stretneme s novinkou – daňový bonus, ktorý sa dá uplatniť pri hypotékach. Súvisí so zmenou štátnej podpory hypotekárnych úverov pre mladýchS hypotékou pre mladých sme sa rozlúčili a privítali sme nový pojem daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, v ročnom zúčtovaní alebo osobne, prostredníctvom daňového priznania. Podkladom na uplatnenie daňového bonusu je oficiálny doklad vystavený bankou „Potvrdenie ku daňovému zvýhodneniu na zaplatené úroky“.

V prípade, že klient bude mať nárok na daňový bonus na viacerých úveroch, banka vystaví klientovi na základe žiadosti „potvrdenia“ ku všetkým takýmto úverom. Upozorňujeme, že klient musí o potvrdenie banku požiadať. Klienti, ktorí používajú internet banking môžu mať toto potvrdenie aj tam.

Podmienky pre získanie daňového bonusu v roku 2019

 • Nárok na daňový bonus je možné uplatniť iba na vybrané typy úverov - účelová hypotéka a developerská hypotéka, a to iba pre úvery, ktoré boli zadané po 1.1. 2018. Daňový bonus sa netýka refinančných úverov, ani bezúčelovej – americkej hypotéky.
 • Nárok na daňový bonus vzniká v mesiaci, v ktorom sa začalo úročenie úveru, od dátumu 1. čerpania, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je na úvere zadaný vklad záložného práva,
 • V prvom potvrdení banka vyčísli úroky len za pomernú časť roka. To znamená od mesiaca kedy bol úver čerpaný, do konca roka 2018.

Podrobnejšie vysvetlenie

Zákonom č. 279/2017 Z. z. sa zrušilo poskytovanie štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom. Namiesto toho tu máme právo daňovníka na uplatnenie daňovej úľavy na zaplatené úroky z úveru na bývanie, ktoré si môže uplatniť zo zdaniteľných príjmov.

Čo je daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je formou priamej daňovej úľavy, podobne ako daňový bonus na dieťa. Pri samostatne zárobkovo činnej osobe, alebo podnikateľovi sa  v daňovom priznaní zníži daň o sumu, ktorá priamo zníži celkovú daň. U zamestnanca je to podobné, len musí informovať svojho zamestnávateľa, ktorý to zahrnie do ročného zúčtovania. Ak celková vypočítaná daň bude nižšia ako daňový bonus, rozdiel bude žiadateľovi vyplatený zamestnávateľom, alebo daňovým úradom. Pozor si dajte na viac úverov. Žiadateľ si môže daňový bonus uplatniť iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie. Za tú istú zmluvu sa považuje aj zmena zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté. 

Ako dlho si daňový bonus môžem uplatňovať?

Daňovník si môže tento daňový bonus uplatňovať počas 5 po sebe nasledujúcich rokov. Začína sa mesiacom, kedy sa začal úver na bývanie úročiť a tvorí pomernú časť maximálnej stanovenej sumy, podľa počtu kalendárnych mesiacov v danom roku. Takisto prebehne výpočet aj v piatom, poslednom roku, kedy končí nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

 • Jedná sa o zmluvy, ktoré boli poskytnuté po 1.1.2018. Ak bola zmluva poskytnutá pred 1.1.2018 a bol klientovi priznaný štátny príspevok pre mladých, môže si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky uplatniť až po tom, ako mu skončí nárok na štátny príspevok pre mladých. Nemôže tieto dva benefity uplatňovať súčasne.
 • Vek žiadateľa nesmie prekročiť hranicu 35 rokov. Týka sa to všetkých účastníkov úverového vzťahu. Čiže keď sú žiadatelia dvaja, vek ani jedného nesmie prekročiť 35 rokov.
 • Príjem žiadateľa sa musí zmestiť do 1,3 násobku priemernej mzdy. Tú vyhlasuje každý štvrťrok Štatistický úrad Slovenskej republiky. Dvaja žiadatelia si vypočítajú aritmetický priemer a musia sa zmestiť do dvojnásobku priemernej mzdy. Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si však môže uplatniť vždy iba hlavný dlžník.
 • Pozor nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká ani hlavnému dlžníkovi, ak je súčasne spoludlžníkom na inej zmluve, kde sa daňový bonus uplatňuje.
 • Doba splatnosti úveru musí byť od 5 do 30 rokov.
 • Účel musí byť takisto dodržaný. Úver musí byť poskytnutý na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, alebo jej rekonštrukciu, dostavbu, výstavbu, či už sa jedná o byt alebo dom, musí byť určený na bývanie.

Na akú sumu si daňový bonus môžem uplatniť?

Suma 50 000€, je maximálnou sumou, na ktorú si daňovník môže daňový bonus uplatniť. Výška daňového bonusu je ďalej ohraničená 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však 400€ ročne. 

Ako získam potvrdenie o výške zaplatených úrokov?

Banky sú povinné na vyžiadanie klienta vystaviť potvrdenie o výške zaplatených úrokov pre potreby uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky, a to bezplatne. Niektoré banky to robia automaticky, niektoré čakajú naozaj na aktivitu klienta. V praxi to vyzerá takto:

 • VÚB  vystaví automaticky. Klient si nájde potvrdenie vo svojom internet bankingu. Klientovi bez internet bankingu VÚB pošle potvrdenie poštou.
 • SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA – posiela automaticky poštou
 • UniCredit Bank – buď osobne na pobočke, alebo poštou, podľa toho ako má klient nastavené doručovanie výpisov z účtu.
 • Tatra banka – na požiadanie osobne na pobočke
 • Prima banka  - vystaví automaticky, klientom s internet bankingom vygeneruje priamo v ňom, ostatným odošle poštou
 • Oberbank – nutné požiadať, spôsob prevzatia - osobne na pobočke
 • Poštová banka – odosiela automaticky poštou
 • BKS Bank – odošle poštou na základe požiadavky klienta
 • mBank – nutné požiadať, odošle poštou
 • ČSOB – nutné požiadať, na základe žiadosti buď odošle poštou, alebo si klient prevezme osobne na pobočke.
 • OTP - nutné požiadať, na základe žiadosti buď odošle poštou, alebo si klient prevezme osobne na pobočke.

Povinnosti zamestnanca a SZČO

Zamestnanec

Potvrdenie o výške zaplatených úrokov z banky odovzdá svojmu  zamestnávateľovi do 15.2. a ten to zahrnie do ročného zúčtovania.

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky vo svojom daňovom priznaní. Prvý v poradí si však uplatňuje daňový bonus podľa § 33 na dieťa, ak mu tento vzniká, až po tom daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky podľa § 33a.

Čo v prípade úmrtia hlavného dlžníka?

Ak hlavný dlžník, ktorému vynikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky zomrie, môže si tento nárok uplatniť ten, na ktorého prešli jeho záväzky úveru na bývanie. Pri tom nemusí spĺňať podmienku veku a príjmu. Nárok sa uplatní u zomrelého daňovníka do mesiaca, v ktorom došlo k jeho úmrtiu a nasledujúci mesiac sa už uplatňujú na daňovníka, na ktorého prešli záväzky a to až do piatich rokov od začiatku úročenia poskytovaného úveru.

Aké sú výhody a nevýhody nového systému?

Výhody

 1. Je prehľadnejší. Po splnení zákonom stanovených podmienok, si tento nárok uplatňuje každý daňovník sám a rovnakým spôsobom. K úverom pre mladých banky nemali jednotný spôsob výpočtu a mohli vznikať rozdiely.
 2. Väčší výber. Momentálne je možné využiť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky vďaka presnému zadefinovaniu, na všetky úvery, ktoré tieto podmienky spĺňajú a to vo všetkých bankách (okrem stavebných sporiteľní). Oproti tomu hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých mohli poskytovať iba inštitúcie, ktoré mali povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie hypotekárnych úverov krytých hypotekárnymi záložnými listami. Tieto úvery sa riadili prísnejšími podmienkami a mali štandardne vyššiu úrokovú sadzbu, od ktorej sa odrátaval štátny príspevok. Klient pri dnešnom nastavení úrokovej sadzby rýchlejšie splatí istinu, a tým sa úver môže stať lacnejší.

Nevýhody

Klient si o to musí požiadať sám a celá zodpovednosť je na ňom. Všetky kroky s tým spojené musí sám absolvovať.
 


Prečítajte si ďalšie články z blogu:

► Viete, čo je DTI? Nové podmienky sprísnia dostupnosť hypotéky ► Chcete bývať vo vlastnom? Prečítajte si o podmienkach hypotéky pre mladých ► Nepozerajte len na úrok. 6 rád, ako vybrať najvýhodnejšiu hypotéku


 

Prečítané 3899x 15 minút čítania